phá sản

Phá sản-Hợp đồng đang có hiệu lực có bị đình chỉ?

Thủ Tục Phá Sản Hỏi đáp phá sản

Câu hỏi về phá sản: Công ty A của tôi và công ty B có kí với nhau Hợp đồng chuyển giao công nghệ, trong đó bên chuyển giao công nghệ là công ty B và hợp đồng đang có hiệu lực. Tuy nhiên, vào ngày 04/05/2020, tôi nghe tin Tòa án đã có quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty B. Nếu vậy thì hợp đồng chuyển giao công nghệ nêu trên có được tiếp tục thực hiện không hay sẽ bị đình chỉ theo quy định của pháp luật?

Trả lời:

Việc tạm đình chỉ, đình chỉ hợp đồng đang có hiệu lực trong thủ tục phá sản được quy định tại Điều 61 Luật Phá sản 2014 như sau:

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nếu xét thấy việc thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực và đang được thực hiện hoặc chưa được thực hiện sẽ có khả năng gây bất lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã thì chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp xử lý các khoản nợ có bảo đảm theo quy định tại Điều 53 của Luật phá sản.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, nếu chấp nhận thì Tòa án nhân dân ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng; nếu không chấp nhận thì thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu biết.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản, Tòa án nhân dân phải xem xét các hợp đồng bị tạm đình nêu trên này để ra một trong các quyết định sau:

  • Tiếp tục thực hiện hợp đồng nếu việc thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực và đang được thực hiện hoặc nếu được thực hiện sẽ không gây bất lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã;
  • Đình chỉ thực hiện hợp đồng và giải quyết hậu quả theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

– Trường hợp Tòa án nhân dân quyết định không mở thủ tục phá sản thì Tòa án nhân dân đã quyết định tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng như trên thì quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ.

Như vậy, Hợp đồng chuyển giao giữa bạn với công ty B vẫn được tiếp tục thực hiện và chỉ bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ khi Tòa án xét thấy việc thực hiện hợp đồng có khả năng gây bất lợi cho công ty B.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 2525 03 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: saigoninsol@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *